Terma dan Syarat Program Rujukan Kumo

Kumo ("kami," "kita", "Aoikumo", "kumoDent", "kumoSan", "kumoBiz", "MeTIME Wellness", "Syarikat") menawarkan anda peluang untuk memperoleh insentif dengan merujuk perniagaan agar melanggani Kumo Service. Penyertaan anda dalam Program Rujukan Kumo ("Program Rujukan Kumo" atau "Program") boleh memberi anda kredit untuk langganan Kumo anda sendiri atau pulangan tunai peribadi.  

Kumo berhak untuk menamatkan Program ini pada bila-bila masa atas sebarang sebab. Program ini ditadbir oleh Kumo, yang mungkin, menyumber keluar elemen pentadbiran tertentu kepada pihak ketiga (secara kolektif "Pentadbir"). 

Terma-terma ("Terma") ini digunakan untuk penyertaan pengguna dalam Program. Dengan menyertai Program, pengguna bersetuju untuk menggunakan Program seperti yang digariskan di sini, dan selaras dengan mana-mana terma lain yang mungkin kami gunakan untuk Program. Jika anda tidak setuju dengan Terma ini secara keseluruhannya, maka anda tidak boleh mendaftar dan menyertai Program.  

Kelayakan 

Program ini terbatal jika program rujukan tersebut dilarang. Pengguna yang merujuk orang lain kepada program tersebut ialah "Perujuk"; mereka yang dirujuk ialah "Pelanggan Yang Dirujuk." Perujuk mungkin layak menerima "Insentif" untuk setiap rujukan yang layak. Perujuk mesti bercakap dan membaca bahasa Inggeris, boleh menyertai Program secara sah, dan mesti 1) sekurang-kurangnya umur dewasa di tempat mereka tinggal, 2) mempunyai akaun pengguna Kumo sedia ada yang sah, dan 3) sebaliknya berada dalam kedudukan yang baik. Kumo berhak untuk menentukan sama ada akaun pengguna Kumo Perujuk adalah sah berdasarkan kriteria yang merangkumi, tetapi tidak terhad pada, aktiviti akaun pengguna Kumo dan pemilikan, status penggabungan. Sila lihat dasar privasi Kumo untuk butiran lanjut tentang hak privasi anda. 

Cara Insentif Berfungsi 

Untuk menyertai, lawati www.aoikumo.com/bm/referral/ atau www.kumodent.com/bm/referral dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan maklumat perlu yang disenaraikan dalam halaman. Wakil Kumo akan menghubungi Pelanggan Yang Dirujuk dan menjalankan demo Kumo. Bagi setiap Pelanggan Yang Dirujuk yang mendaftar dengan Kumo, Perujuk akan menerima pemberitahuan mengenai pendaftaran yang berjaya dan kemudiannya akan memperoleh insentif. Insentif boleh diperoleh sebagai kredit untuk langganan Kumo anda sendiri, atau anda juga boleh memilih pulangan tunai peribadi. 

Cara Insentif Dikira dan Dibayar 

 1. Yuran langganan bulan pertama (maksimum 1 cawangan bagi setiap pelanggan, selepas cukai) Pelanggan Yang Dirujuk yang berjaya akan diberikan kepada Perujuk. Ini tidak termasuk sebarang perkakasan atau bayaran perkhidmatan ala-carte seperti migrasi dan penyesuaian.  Berikut adalah peraturan yang digunakan untuk Program Rujukan:Jika Pelanggan Yang Dirujuk mendaftar untuk pakej tahunan maka yuran langganan bulan pertama (maksimum 1 cawangan bagi setiap pelanggan, selepas cukai) akan dikira berdasarkan pakej yang didaftarkan dan dibahagikan dengan 12 bulan perkhidmatan. 

Jika "Kredit ke langganan semasa saya" dipilih sebagai jenis ganjaran, nilai kredit akan bersamaan dengan langganan Perujuk.

 1. Jika Pelanggan yang Dirujuk tidak mendaftar dalam tempoh sebulan selepas demo di mana tiada komunikasi berterusan, balas atau terdapat kepercayaan bahawa Pelanggan yang Dirujuk tidak berminat untuk melanggan Kumo, Pelanggan yang Dirujuk kemudiannya dilepaskan daripada Perujuk. Sekiranya Pelanggan yang Dirujuk ini kembali untuk melanggan Kumo pada bila-bila masa selepas 1 bulan, ia kemudiannya dianggap bahawa Perujuk tidak akan dapat menikmati insentif langganan.
 2. Pelanggan yang dirujuk adalah berdasarkan siapa cepat dia dapat. Jika Perujuk menyerahkan Pelanggan Dirujuk yang Kumo sedang kejar, ia kemudiannya dianggap bahawa Perujuk tidak akan dapat menikmati insentif langganan.

Insentif adalah tertakluk pada pengesahan dan biasanya akan diberikan dalam tempoh 60 hari selepas pengesahan: Kumo  boleh menahan insentif jika ia secara munasabah percaya pengesahan tambahan diperlukan. Kumo juga boleh menahan atau membatalkan insentif apabila Kumo percaya atau mengesyaki bahawa penyerahan itu adalah penipuan, atau melanggar Terma ini atau jika Kumo mengikut budi bicara mutlaknya percaya pemberian insentif atau mengesahkan dan meluluskan insentif akan mengenakan liabiliti ke atas Kumo, anak syarikat, sekutu atau mana-mana pegawai, pengarah, pekerja, wakil dan ejen mereka masing-masing. 

Keputusan Kumo adalah muktamad dan mengikat, kecuali jika dilarang, termasuk keputusan sama ada Rujukan Berkelayakan, atau Insentif adalah sah, apabila dan jika mahu menamatkan Program, dan sama ada, jika ada, untuk menukar program. Sebarang perubahan pada program akan dihantar melalui e-mel kepada Perujuk berdaftar dan kecuali jika dilarang, akan berkuat kuasa pada tarikh e-mel tersebut dihantar.  

Rujukan Berkelayakan 

Untuk mendaftar dengan Program, Perujuk akan disediakan dengan halaman rujukan (www.aoikumo.com/bm/referral/ atau www.kumodent.com/bm/referral) yang membolehkan Perujuk mengisi butiran yang diperlukan. 

Syarat untuk Menerima Insentif 

Insentif akan diberikan untuk Rujukan Berkelayakan yang memenuhi syarat berikut: 

 • Berjaya mendaftar dengan Kumo untuk sekurang-kurangnya 2 bulan langganan. 
 • Pelanggan Yang Dirujuk mendaftar berdasarkan yuran pakej yang ada tanpa sebarang diskaun promosi istimewa. 
 • Pelanggan Yang Dirujuk mestilah bukan pelanggan Kumo sedia ada dan tidak pernah berdaftar dengan Perkhidmatan di bawah nama syarikat yang sama selama sekurang-kurangnya 12 bulan. 

Penggunaan Insentif 

Insentif boleh digunakan sebagai kredit untuk perkhidmatan Kumo atau sebagai pulangan tunai kepada Perujuk. Insentif tidak boleh dipindah milik, dijual atau dilelong.  

Pelepasan Liabiliti 

Kecuali jika dilarang, Pengguna bersetuju bahawa dengan menyertai Program, mereka bersetuju: (1) untuk terikat dengan Terma ini keputusan Kumo, Pentadbirnya ("Gocloud Technologies Sdn Bhd") (jika ada) dan/atau individu yang mereka lantik, dan dasar privasi; (2) untuk melepaskan dan menahan Kumo tanpa bahaya dan syarikat induk, sekutu dan subsidiari masing-masing, bersama dengan pekerja, pengarah, pegawai, pemegang lesen, pemberi lesen, pemegang saham, peguam dan ejen masing-masing termasuk, tanpa had, entiti pengiklanan dan promosi mereka masing-masing dan mana-mana individu atau entiti yang berkaitan dengan pengeluaran, pengendalian atau pentadbiran Program (secara kolektif, "Pihak Yang Dilepaskan"), daripada sebarang dan semua tuntutan, permintaan, kerosakan, kehilangan, liabiliti, kos atau perbelanjaan yang disebabkan oleh, yang timbul daripada, berhubung, atau berkaitan dengan penyertaan mereka dalam Program (termasuk, tanpa had, sebarang kehilangan harta benda, kerosakan, kecederaan diri atau kematian yang disebabkan oleh mana-mana individu dan/atau pemberian, penerimaan dan/atau penggunaan atau penyalahgunaan Program atau sebarang Insentif); dan (3) untuk dihubungi oleh Kumo melalui e-mel. 

Kecuali jika dilarang oleh undang-undang, Pihak Yang Dilepaskan tidak akan bertanggungjawab atas: (i) entri, komunikasi atau afidavit yang lewat, hilang, tertangguh, dicuri, tersilap arah, tidak lengkap tidak boleh dibaca, tidak tepat, bercelaru atau tidak dapat difahami, tanpa mengira kaedah penghantaran; (ii) sistem telefon, telefon atau perkakasan komputer, perisian atau kerosakan teknikal atau komputer lain, sambungan terputus, terputus sambungan, kelewatan atau ralat penghantaran; (iii) rasuah data, kecurian, pemusnahan, akses tanpa kebenaran atau pengubahan entri atau bahan lain; (iv) sebarang kecederaan, kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk akibat penerimaan, pemilikan atau penggunaan Insentif, atau daripada penyertaan dalam Program; atau (v) sebarang kesilapan percetakan, tipografi, pentadbiran atau teknologi dalam mana-mana laman web atau bahan yang berkaitan dengan Program. Kumo menafikan sebarang liabiliti atas kerosakan pada mana-mana sistem komputer akibat daripada menyertai, atau mengakses atau memuat turun maklumat yang berkaitan dengan Program ini, dan berhak, mengikut budi bicara mutlak mereka, untuk membatalkan, mengubah suai atau menggantung Program sekiranya terdapat virus, pepijat, masalah komputer, campur tangan tanpa kebenaran atau sebab lain di luar kawalan AoikKumo, merosakkan pentadbiran, keselamatan atau permainan yang betul bagi Program. 

Kecuali jika dilarang, Pihak Yang Dilepaskan tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Pengguna atas kegagalan untuk membekalkan mana-mana Insentif atau mana-mana bahagian daripadanya, atas sebab apa-apa bencana alam, apa-apa tindakan, peraturan, perintah atau permintaan oleh mana-mana entiti kerajaan atau separa kerajaan (sama ada atau tidak tindakan, peraturan, perintah atau permintaan terbukti tidak sah), kegagalan peralatan, tindakan pengganas yang diancam , tindakan pengganas, serbuan udara, pemadaman, tindakan musuh awam, gempa bumi, puting beliung, tsunami, perang (diisytiharkan atau tidak diisytiharkan), kebakaran, banjir, wabak, letupan, cuaca buruk luar biasa, taufan, embargo, pertikaian atau mogok buruh (sama ada undang-undang atau menyalahi undang-undang), kekurangan buruh atau bahan, gangguan pengangkutan dalam apa jua bentuk, pelambatan kerja, gangguan awam, pemberontakan, rusuhan, atau sebarang sebab lain yang serupa atau berbeza di luar kawalan mana-mana Pihak Yang Dilepaskan. 

Sebagai syarat untuk memasuki Program, dan melainkan dilarang oleh undang-undang, Pengguna bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan, Pengguna tidak berhak mendapat sebarang anugerah untuk sebarang kehilangan atau kerosakan, dan Pengguna dengan ini mengetepikan semua hak untuk menuntut ganti rugi punitif, sampingan, berbangkit dan apa-apa kerosakan lain, dan mengetepikan mana-mana dan semua hak untuk menyebabkan ganti rugi berganda atau sebaliknya meningkat. Penepian hak mungkin tidak dikenakan kepada anda dalam bidang kuasa kediaman anda. Hak tambahan mungkin tersedia untuk anda. 

Kumo berhak untuk membatalkan atau menggantung Program ini sekiranya ia menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, bahawa pentadbiran, keselamatan atau keadilan Program ini telah terjejas dalam apa jua cara. 

Undang-undang Yang Berkenaan 

Kecuali jika dilarang, pertikaian, tuntutan dan punca tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Program ini atau mana-mana Insentif yang diberikan akan diselesaikan di bawah undang-undang Malaysia. 

Tatakelakuan Perujuk 

Perujuk bersetuju bahawa mereka tidak akan melanggar mana-mana Terma ini, atau sebaliknya terlibat dalam aktiviti yang boleh dianggap sebagai gangguan terhadap pengguna lain. Pengguna bersetuju untuk tidak menggunakan Program bagi: 

 • Melanggar hak harta intelektual Kumo 
 • Melakukan spam atau sebaliknya membuat pengedaran pukal Pautan Peribadi atau Pautan Bonus Peribadi yang tidak sesuai 
 • Mengumpul atau mencuba untuk mengumpul data peribadi tentang pengguna atau bakal Pelanggan yang Dirujuk 
 • Terlibat dalam sebarang tindakan yang direka untuk mengganggu atau menjejaskan Program 
 • Membuat percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada perisian atau Program atas sebarang sebab 
 • Menghantar fail yang mengandungi bot, virus, karya, kuda Trojan atau mana-mana fail lain yang boleh mencemarkan atau memusnahkan hak harta intelektual Kumo atau menghentikan fungsi perkhidmatan Kumo 
 • Terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang atau tiada semangat kesukanan 
 • Terlibat dalam tingkah laku yang direka untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain 
 • Terlibat dalam tindakan yang memperlekehkan atau memfitnah atau mempersoalkan reputasi Kumo, mengikut budi bicara mutlak Kumo 

Tingkah Laku Yang Tidak Sesuai 

Kumo boleh melarang sesiapa sahaja daripada menyertai Program atau menerima jika mereka menentukan Pengguna tersebut cuba menjejaskan keadilan, integriti atau pengendalian Program yang sah dalam apa jua cara dengan menipu, menggodam, memperdaya, atau mana-mana amalan permainan tidak adil lain yang berniat untuk menyakitkan hati, menyalah guna, mengancam atau mengganggu mana-mana pengguna Kumo lain (sama ada mendaftar dalam Program atau tidak), atau wakil Kumo. Penggunaan mana-mana sistem automatik untuk mengambil bahagian adalah dilarang sama sekali, dan jika ditemui, dan akan mengakibatkan hilang kelayakan. Kumo berhak untuk membatalkan kelayakan sesiapa, membatalkan Insentif, menyahdayakan atau mengesyaki akaun, dan menghubungi pihak berkuasa undang-undang (termasuk penguatkuasaan undang-undang), jika pengguna didapati mengganggu proses kemasukan atau rujukan atau pengendalian Program atau melanggar Terma ini. Perujuk yang dijana oleh skrip, makro atau cara automatik lain akan dibatalkan kelayakan. Jika penyelesaian tidak ditemukan untuk memulihkan integriti Program, kami berhak untuk membatalkan, menukar atau menggantung Program. 

Privasi 

Penyertaan dalam Program mungkin memerlukan Pelanggan Yang Dirujuk dan/atau Perujuk untuk menyerahkan maklumat peribadi tentang diri mereka. Maklumat peribadi akan dikumpul, diproses dan digunakan menurut Dasar Privasi Kumo yang boleh didapati di https://www.aoikumo.com/bm/privacy-policy/ dan https://www.kumodent.com/bm/privacy-policy. Selain itu, maklumat peribadi boleh digunakan oleh Syarikat bagi pihak Syarikat, untuk menghubungi Pengguna berkenaan dengan penyertaan dalam Program dan untuk menerima komunikasi daripada Kumo atau pentadbir pihak ketiga Program. 

Perlindungan Hak 

Kami berhak untuk mengubah suai atau meminda pada bila-bila masa Terma ini dan kaedah yang digunakan untuk memperoleh Insentif. Kami berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Pengguna pada bila-bila masa daripada penyertaan dalam Program jika dia tidak mematuhi mana-mana Terma ini. Kegagalan Kumo untuk menguatkuasakan mana-mana Terma ini tidak akan menjadi penepian peruntukan tersebut. 

AWAS: SEBARANG PERCUBAAN UNTUK MEROSAKKAN ATAU MENGGANGGU PENGENDALIAN PROGRAM YANG SAH MUNGKIN MELANGGAR UNDANG-UNDANG JENAYAH DAN SIVIL DAN AKAN MENYEBABKAN HILANG KELAYAKAN DARIPADA PENYERTAAN DALAM PROGRAM. SEKIRANYA PERCUBAAN TERSEBUT DILAKUKAN, ENTITI PROGRAM BERHAK UNTUK MENDAPATKAN REMEDI DAN GANTI RUGI (TERMASUK YURAN PEGUAM) SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TERMASUK PENDAKWAAN JENAYAH  KANDUNGAN, MAKLUMAT, PAUTAN DAN FUNGSI LAMAN WEB INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DAN TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD WARANTI TANPA PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN KEBEBASAN DARIPADA VIRUS KOMPUTER ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN. TANPA SEBARANG CARA YANG MENGEHADKAN AYAT TERDAHULU, WORLDPAY TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU JAMINAN BAHAWA (I) KANDUNGAN DAN MAKLUMAT LAMAN WEB INI ADALAH TEPAT, SELAMAT, LENGKAP ATAU SEBALIKNYA BEBAS DARIPADA KESALAHAN DAN KETINGGALAN, ATAU (II) PAUTAN DAN ASPEK LAIN LAMAN WEB ITU BERFUNGSI. 

Menguruskan klinik pergigian? klik sini!
Pemilik klinik haiwan? Klik di sini!
phone-handsetmap-marker